Privacy Statement

Privacybeleid HeartWork
De inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft consequenties voor het beheer van toevertrouwde gegevens. Deze privacyverklaring beoogt inzicht te geven in de soort informatie die bewaard wordt, hoe die opgeslagen wordt en hoe die beveiligd is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HeartWork verwekt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.
Gegevens die worden beheerd in het kader van de trainingen bestaan uit:
• Naam, adres, woonplaats;
• Telefoonnummers, zowel vaste verbinding alsook mobiele telefoon;
• Emailadres;
• overdrachtsverslagen
• E-mailcorrespondentie
De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Wij maken onder andere gebruik van Dropbox, welke conformeert zich aan door AVG gestelde eisen terzake van privacy en gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens met derden
Heartwork verstrekt uitsluitend aan derden informatie, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw bedrijf of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo delen wij uw persoonsgegevens, na uw toestemming met onze trainers, zodat zij een afspraak met u kunnen inplannen.
Alle vastgelegde data zullen niet aan derden verkocht worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Heartwork bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heartwork en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pernette@heart-work.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Na ontvangst van uw verzoek zal alle informatie worden vernietigd, voor zover niet strijdig met overige wetgeving (bijvoorbeeld bewaarplicht fiscus). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Heartwork wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Vernietiging van elektronisch vastgelegde gegevens vindt plaats door handmatig verwijderen. Papieren informatie wordt met een shredder vernietigd.

Toestemming vastleggen beeldmateriaal
Bij toezending van beeldmateriaal (foto’s, video’s e.d.) is een expliciete toestemming vereist voor het opslaan van dat materiaal. Als deze ontbreekt wordt beeldmateriaal bij ontvangst terstond vernietigd.

Website
Heart-work.nl website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Bij bezoek worden geen bezoekersgegevens opgeslagen.

Aanpassingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
HeartWork b.v.
Pernette Osinga
Klaverweide 268
2272 CA Voorburg
+31 621565099
pernette@heart-work.nl